Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

CompuGroup Medical Belgium · CompuFit bvba · Oostende · Barista · Wetteren - België/Belgique 

                       

 

             

CGM – ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten, resp. het leveren van zaken.
 2. Opdrachtnemer: BVBA COMPUGROUP MEDICAL BELGIUM.

 

Artikel 2: Toepassingsgebied                                           

 

 1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepassing van eventuele inkoop-, verkoop-, of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst:

 

 1. De opdrachtnemer verbindt zich enkel tot een inspanningsverbintenis, nooit tot een resultaatsverbintenis.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij niet of niet tijdig over de benodigde gegevens beschikt die door de opdrachtgever dienen te worden verstrekt of waarvan de opdrachtgever behoorde te weten dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De extra kosten van deze vertraging en/of ontbrekende facturatiegegevens zullen volgens de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Offertes en aanbiedingen:

 

 1. Alle prijsberekeningen, offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn indicatief en geheel vrijblijvend en blijven één maand geldig, tenzij anders vermeld.
 2. De facturatie van de opdrachtnemer geschiedt op basis van een goedgekeurde offerte / aanbieding, met dien verstande dat die goedkeuring / aanvaarding door de opdrachtgever ook impliciet kan gebeuren, ze is niet aan vormvereisten onderworpen.

 

Artikel 5: Leveringstermijnen:

 

 1. Alle door de opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen, zijn louter indicatief en gelden als streefdata.
 2. De overschrijding van een leveringstermijn maakt in hoofde van de opdrachtnemer geen wanprestatie uit en kan nooit de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben.
 3. Goederen worden pas verzonden en geleverd na ontvangst van betaling van het volledige bedrag voor de te leveren goederen en/of diensten.

 

Artikel 6: Prijzen:

 

 1. Alle prijzen op de website, bestelbon, offertes of facturen van de opdrachtnemer zijn exclusief BTW, en worden jaarlijks geïndexeerd, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat voor de opdrachtnemer geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Vermeldde prijzen van goederen en diensten zijn steeds exclusief BTW
 4. Tarieven of prijzen van softwarelicenties, kunnen onderhevig zijn aan jaarlijkse indexatie

 

 

Artikel 7: Betalingstermijn:

 

 1. Alle door de opdrachtnemer uitgegeven facturen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest ad 10 % per jaar verschuldigd.
 3. Daarenboven zal het factuurbedrag, bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ad 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 €.
 4. Bij niet of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, behoudt de opdrachtnemer zich tevens het recht voor om eventuele lopende / geplande werkzaamheden of geleverde / geplande diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Bij niet of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, vervallen eventueel toegestane betalingstermijnen voor alle andere geleverde prestaties en wordt de gehele, openstaande schuld in hoofde van de opdrachtgever, ineens en integraal opeisbaar, ook de nog niet vervallen schuld.

 

Artikel 8: Klachten:

 

 1. Klachten over een factuur zijn slechts geldig indien ze binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de opdrachtnemer.
 2. De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn drie dagen na uitgiftedatum.
 3. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud:

 

 1. Alle goederen, materialen en benodigdheden (hardware) blijven volledig en uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer tot de integrale betaling van de facturen.

 

Artikel 10: Rechten van intellectuele of industriële eigendom:

 

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen, diensten en/of software, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer, haar licentiegevers of toeleveranciers.
 2. Het door de opdrachtnemer ontwikkelde materiaal mag niet worden bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 

Artikel 11: Overmacht:

 

 1. Overmacht ontslaat partijen niet van hun contractuele verplichtingen of van het betalen van openstaande facturen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid:

 

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende periode waarin de toerekenbare tekortkoming werd opgemerkt.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder begrepen vergoeding van indirecte schade (zoals inkomstenverlies, verlies van cliënteel of gegevens), gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Indien de opdrachtnemer voor enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever, resp. krachtens deze verkoopsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer volledig vrijwaren.

 

Artikel 13: Garantiebepaling:

 

 1. De garantie op hardware beperkt zich tot het omruilen van defecte stukken en valt onder de garantietermijn opgegeven door de leverancier.
 2. De werkuren, verplaatsingskosten, herconfiguratie van de goederen en de herinstallatie van software, alsook het uitlenen van materiaal zijn niet inbegrepen en zullen in regie worden uitgevoerd en gefactureerd aan de geldende uurtarieven van de leverancier.

 

 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht:

 

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Belgisch Recht.
 2. De toepassing van het Verdrag van Wenen dd. 11.04.1980 m.b.t. internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitsluitend berecht door de rechter die territoriaal bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer.

 

 

 

CGM – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE FACTURE

 

Article 1: Définitions

 

Dans ces conditions, nous entendons par:

 

 1. Donneur d'ordre : la personne physique ou morale qui a chargé le contractant de fournir des services ou des biens.
 2. Contractant: BVBA COMPUGROUP MEDICAL BELGIUM.

 

Article 2: Champ d'application                                        

 

 1. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à la conclusion, au contenu et à l'exécution de tous les contrats conclus entre le donneur d'ordre et le contractant.
 2. Les dérogations aux présentes conditions de vente ne sont valables que si elles ont été expressément convenues par écrit.
 3. L'application de toute condition d'achat, de vente ou autre du donneur d'ordre est expressément exclue.

 

 

Article 3: Exécution du contrat:

 

 1. Le contractant s'engage à une obligation de moyens, et non une obligation de résultat.
 2. Le contractant a le droit de suspendre l'exécution du contrat s'il ne dispose pas, ou ne dispose pas en temps utile, des données nécessaires à fournir par le donneur d'ordre ou dont le donneur d'ordre aurait dû savoir qu'elles sont nécessaires à l'exécution du contrat. Les coûts supplémentaires liés à ce retard et/ou aux données de facturation manquantes seront facturés selon les tarifs habituels.

 

Article 4: Devis et offres

 

 1. Les calculs des prix, devis et offres du contractant sont indicatifs et sans engagement et restent valables pendant un mois, sauf indication contraire.
 2. La facturation du contractant est effectuée sur la base d'un devis ou d'une offre approuvés, étant entendu que cette approbation/acceptation par le donneur d'ordre peut également être implicite, elle n'est pas soumise à des exigences formelles.

 

Article 5: Délais de livraison:

 1. Tous les délais de livraison mentionnés par le contractant sont purement indicatifs et sont considérés comme dates cibles.
 2. Le dépassement d'un délai de livraison ne constitue pas une défaillance de la part du contractant et ne peut jamais entraîner la dissolution du contrat.
 3. Les biens ne seront envoyés et livrés qu'après réception du paiement du montant total des biens et/ou services à livrer.

 

Article 6: Prix:

 

 1. Tous les prix indiqués sur le site web, le bon de commande, les devis ou les factures du contractant sont hors TVA et sont indexés annuellement, sauf indication contraire explicite.
 2. En cas d'offres composites, le contractant n'est pas tenu d'exécuter une partie de la prestation totale au montant indiqué pour cette partie dans l'offre ou à une partie proportionnelle du prix indiqué pour l'ensemble.
 3. Les prix des biens et services indiqués sont toujours hors TVA.
 4. Les tarifs ou les prix des licences de logiciels, peuvent être soumis à une indexation annuelle.

 

 

Article 7: Délais de paiement:

 

 1. Toutes les factures émises par le contractant sont, sauf indication contraire explicite, payables au comptant dans les 30 jours suivant la date de facturation.
 2. En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, le donneur d'ordre est redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable d'un intérêt de 10 % l'an.
 3. En outre, en cas de non-paiement à l'échéance, le montant de la facture sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré d'une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la facture, avec un minimum de 150,00 €.
 4. En cas de non-paiement ou de paiement partiel d'une facture à la date d'échéance, le contractant se réserve également le droit de suspendre temporairement tous travaux en cours / planifiés ou tous services fournis/planifiés, jusqu'à ce que les montants dus aient été reçus.
 5. En cas de non-paiement ou de paiement partiel d'une facture à la date d'échéance, les délais de paiement éventuels autorisés pour tous les autres services fournis deviennent caducs et la totalité de la dette impayée à charge du donneur d'ordre devient immédiatement exigible et payable en totalité, y compris la dette non encore exigible.

 

Article 8: Plaintes:

 

 1. Les réclamations concernant une facture ne sont valables que si elles sont notifiées au contractant par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la facture.
 2. Sauf preuve contraire, la facture est réputée avoir été reçue trois jours après la date d'émission.
 3. L'introduction d'une plainte ne libère pas le donneur d'ordre de ses obligations de paiement.

 

Article 9: Réserve de propriété:

 1. Tous les biens, matériaux et fournitures (matériel) restent la propriété pleine et exclusive du contractant jusqu'au paiement complet des factures.

 

Article 10: Droits de propriété intellectuelle ou industrielle:

 

 1. Tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les biens, services et/ou logiciels développés ou mis à disposition dans le cadre du contrat sont exclusivement détenus par le contractant, ses concédants de licence ou ses fournisseurs.
 2. Le matériel développé par le contractant ne peut être édité ou traité d'une autre manière que celle pour laquelle il a été initialement créé, sans l'autorisation explicite du contractant.

 

Article 11: Force majeure:

 1. La force majeure ne libère pas les parties de leurs obligations contractuelles ni du paiement des factures impayées.

 

Article 12: Responsabilité:

 1. La responsabilité du contractant pour un manquement à l'exécution du contrat qui lui est imputable est toujours limitée au montant de la facture pour la période au cours de laquelle le manquement imputable a été constaté.
 2. Toute responsabilité du contractant pour toute autre forme de dommage est exclue, y compris l'indemnisation des dommages indirects (tels que les pertes de revenus, les pertes de clientèle ou de données), des dommages consécutifs ou des dommages dus à la perte de chiffre d'affaires ou de bénéfices.
 3. Si le contractant est tenu responsable par un tiers des dommages dont il n'est pas responsable en vertu du contrat avec le donneur d'ordre ou en vertu des présentes conditions générales de vente, le donneur d'ordre indemnisera intégralement le contractant.

 

 

 

 

 

Article 13: Disposition de garantie

 

 

 1. La garantie sur le matériel est limitée à l'échange des pièces défectueuses et est couverte par la période de garantie spécifiée par le fournisseur.
 2. Les heures de travail, les frais de déplacement, la reconfiguration des biens et la réinstallation des logiciels, ainsi que le prêt de matériel ne sont pas inclus et seront effectués et facturés en régie aux taux horaires applicables du fournisseur.

 

Article 14: Litiges et droit applicable:

 

 1. Le contrat entre le donneur d'ordre et le contractant est régi par le droit belge.
 2. L'application de la Convention de Vienne du 11.04.1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue.
 3. Tous les litiges entre le donneur d'ordre et le contractant seront exclusivement tranchés par le tribunal territorialement compétent pour le siège social du contractant.